Online Learning

INH01

หลักสูตร กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการสรุปประเด็นสำคัญ นำเสนอผู้บริหาร ภายใน 12 นาที ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูล ช่วยให้พนักงานสามารถ คิดเป็นระบบ จับประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการสรุปงาน ในกระดาษหนึ่งใบ

2,690 บาท

INH03

หลักสูตร Systematic Problem Solving

“ปัญหา” คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเจอโลกปัจจุบันที่งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่การแก้ปัญหายังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะซับซ้อนเกินกว่าหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ได้...

2,690 บาท

INH04

หลักสูตร Systematic Planning ( PDCA )

การวางแผนที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงานสร้างความเข้าใจตรงกันของทีมงานและเกิดความเห็นชอบในแผนการดำเนินงานร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี และ การทำงานที่ดี นั้นไม่ใช่แค่วางแผนที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบและการแก้ไขปรับปรุง

2,690 บาท

INH16

หลักสูตร Professional Consultative Selling

การขายเพื่อให้ได้ยอดขาย (Achieve target)นักขายในยุคปัจจุบัน นักขายยังต้องสามารถเรียนรู้สูตรสำเร็จในด้านงานขาย เพื่อสร้างยอดขายและรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างที่ต้องการผ่านวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านงานขายมากกว่า 10 ปี ผ่านเทคโนโลยี....

2,690 บาท

INH06

หลักสูตร LEANOVATIVE KAIZEN

เรียนรู้ทักษะการปรับปรุงการทำงานจึงถือเป็นอาวุธสำคัญยิ่งที่ทุกคนในองค์กรควรมี KAIZEN (改善) หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือ แนวคิดการพัฒนางานผ่านการสังเกตและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเป็นหลักการสำคัญที่องค์กรชั้นนำของญี่ปุ่นนำมาใช้จนทำให้พวกเขาก้าว...

2,690 บาท

INH13

หลักสูตร Changing For Growth

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ปลูกนิสัยคนสำเร็จ พนักงานบริษัทจะปรับตัวอย่างไร ในยุคที่โลกหมุนเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม การเมือง รวมถึงคู่แข่ง ส่งผลให้วิธีคิดเดิมๆ วิธีการทำงานรูปแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

2,690 บาท

INH40

หลักสูตร Self Leadership

การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำในการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเอง หลักสูตร Self-Leadership จะทำให้ทุกคนเข้าใจศักยภาพตัวเองที่ซ่อนอยู่ และทลายขีดจำกัดเพื่อการบริหารงานและคนให้มีประสิทธิภาพ

2,690 บาท

INH12

หลักสูตร Effective & Cross Functional Communication

ในการทำงานหลายคนมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จโดยการพัฒนาตนเองให้ทำงานเก่ง (เก่งงาน) และหลายครั้งที่ เรามองข้ามความสำคัญของการพิชิตใจคน แต่ด้วยความจริงที่ว่า โอกาสดีๆ มาจาก...

2,690 บาท

INH-05

หลักสูตร Unlock your Creativity

หลากหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง เพราะการปรับตัวไม่ทันโลกที่หมุนไปเร็วมาก และหนึ่งในสาเหตุหลัก คือการล้าหลังในเทคโนโลยี ซึ่งทุกวันนี้ทุกธุรกิจนั้นแข่งขันอย่างสูง และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2,690 บาท

INH10

หลักสูตร Design Thinking In Action

Design Thinking ไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติพิเศษของนักออกแบบ หรือนักประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ แต่ Design Thinking หรือ การคิดเชิงออกแบบ คือ “กระบวนการคิดที่ใช้การทำ ความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง

2,690 บาท

INH-31

หลักสูตร Reshaping the future of work Digital Mindset

นำเสนอความรู้ความเข้าใจในด้าน Digital transformation ให้แก่ผู้ประกอบการหรือพนักงานทุกระดับในองค์กร ที่ต้องทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล เรียนรู้ทักษะ กลยุทธ์ที่สำคัญ พัฒนาขีดความสามารถในด้านดิจิตอล (Digital capabilities) ผ่าน “Digital Mindsets”

2,690 บาท

INH17

หลักสูตร Coaching Techniques for Leaders

“การโค้ช” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของ “การเป็นผู้นำ” ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กร จนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดึงศักยภาพบุคลากร ผลักดันให้เกิดความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายองค์กร

2,690 บาท

INH29

หลักสูตร Constructive Feedback

Constructive feedback เป็นหลักสูตรที่สอนตั้งแต่หลักการสื่อสารเบื้องต้น รูปแบบ และเทคนิคในการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ประสิทธิภาพจากกระบวนการให้ Feedback ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างครบถ้วน

2,690 บาท

INH20

หลักสูตร Facilitation Skill For Leader

“ผู้นำในยุคปัจจุบัน” ต่างต้องเผชิญกับความหลากหลายของผู้คนในองค์กร ซึ่งอาวุธลับที่สำคัญและค่อยช่วยให้การเป็นผู้นำ คือทักษะการ Facilitation หรือความสามารถในการนำกระบวนการเพื่อสร้างแนวทางใหม่ เพื่อดังศักยภาพของคนในทีม เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกัน

2,690 บาท

INH52

หลักสูตร Effective Time Management

เมื่อเราเผชิญกับวัยที่เติบโตขึ้น ความรับผิดชอบที่มากขึ้น เป้าหมายหลายอย่างในชีวิตมีความต้องการที่จะทำให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงาน ชีวิตส่วนตัว หรือครอบครัว ซึ่งต้องบริหารจัดการไปพร้อมกัน พื้นฐานที่สำคัญซึ่งขาดไปไม่ได้คือการบริหารเวลา

2,690 บาท

INH35

หลักสูตร Knowledge management by book summary technique (สรุปหนังสือให้ใช้ได้จริง)

เป็นหนึ่งในการเอาหลักการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มาปรับใช้กับการ “สรุปหนังสือ” โดยรวบรวมเทคนิคการสรุปใจความสำคัญ เข้าใจวิธีคิด การเล่าเรื่องของผู้เขียน ทำให้สามารถจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น จนไปถึงการถอดบทเรียนจากหนังสือเพื่อนำไปฝึกใช้ในชีวิตจริง

2,690 บาท